Dyrektywa ATEX

Dyrektywa ATEX

Na terenie Unii Europejskiej obowiązuje obecnie dyrektywa ATEX, która staje się niezwykle ważnym czynnikiem większości decyzji inwestycyjnych naszych klientów w zakresie instalacji silosowych.

Dyrektywa ATEX: Jej nazwa pochodzi od francuskich słów Atmosphères Explosibles, oznaczających atmosferę wybuchową. Jej przepisy, uregulowane szczegółowo indywidualnie w każdym kraju członkowskim UE obowiązują wszystkich producentów i użytkowników urządzeń wykorzystywanych w miejscach zagrożonych powstaniem atmosfery wybuchowej.

Dyrektywa dotyczy bezpieczeństwa urządzeń i systemów pracujących w strefach grożących potencjalną eksplozją, wynikającą z obecności atmosfery potencjalnie wybuchowej utworzonej przez pary lub pyły substancji reagujących z tlenem z powietrza atmosferycznego, np. mąki czy cukru. Jest ona skierowana generalnie do dwóch grup podmiotów: Dyrektywa nr 94/9/EC (Atex 95) skierowana jest do wytwórców i precyzuje wymagania jakie muszą spełniać wyroby (urządzenia, systemy ochronne, urządzenia zabezpieczające, sterujące i regulacyjne) stosowane w obecności atmosfer wybuchowych. Dyrektywa wymaga od nich dostosowania sprzętu dostosowanego do w/w wytycznych już teraz.

Natomiast dyrektywa 99/92/EC (Atex 137) skierowana do użytkowników potencjalnie zagrożonych wybuchem urządzeń. w pierwszym rzędzie stawia ona wymagania pracodawcom w celu zapewnienia bezpiecznej pracy w warunkach narażenia na występowanie atmosfer wybuchowych Spełnienie wymagań tych dyrektyw, wdrożonych do polskiego prawa, jest obowiązkowe. Wytwórca spełnia wymagania dyrektywy 94/9/WE przeprowadzając ocenę zgodności wyrobu z przepisami dyrektywy, bądź w pewnych przypadkach zlecając certyfikację wyrobów na zgodność z normami.

Pracodawca może w celu spełnienia wymagań dyrektywy 1999/92/WE współpracować ze stroną trzecią, aby np. potwierdzić właściwy dobór sprzętu do stref zagrożenia wybuchem.

Kto ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań dyrektyw ATEX?
Dokonanie oceny zgodności wyrobu według dyrektywy 94/9/WE jest obowiązkiem wytwórcy. Spełnienie wymagania zgodności z dyrektywą 1999/92/WE jest obowiązkiem pracodawcy.
Właściwa interpretacja wspomnianej dyrektywy niesie ze sobą jednak pewną niespodziankę. Otóż, jeżeli użytkownik posiada sprzęt istniejący, ale nie spełniający wymogów dyrektywy ATEX, może go nadal przez pewien czas użytkować, pod warunkiem jednak, że nie dokona w nim najmniejszej nawet modyfikacji.

W przypadku rozpoczęcia jakichkolwiek zmian czy przeróbek w istniejącym sprzęcie wszelkie zmiany muszą bezwzględnie być w 100% zgodne z nowymi przepisami. Oznacza to, że jeśli inwestor zdecyduje się np. zmienić lokalizację silosu czy kupić silos używany, niezgodny z normami ATEX, ma obowiązek dokonać w nim modyfikacji umożliwiających uzyskanie certyfikatu zgodności urządzenia z obowiązującą normą. Okazuje się często, że kilkudziesięcioletnie silosy nie posiadają możliwości np. zainstalowania na nich automatycznych filtrów czy klap przeciwwybuchowych niezbędnych do uzyskania certyfikacji. Zakup i montaż urządzeń niezgodnych z dyrektywą ATEX może skończyć się nie tylko nakazem rozbiórki świeżo zainstalowanych urządzeń, ale – w przypadku ewentualnej eksplozji – także uzasadnionej odmowy ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania.

Sprzęt zarówno nowy jak i używany, który jest obecnie kupowany i instalowany, musi zatem spełniać wymogi dyrektywy ATEX. Świadomość tego faktu powinna więc być bardzo istotna dla decyzji inwestycyjnych podejmowanych obecnie. Omawiane przepisy dotyczą wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemów silosowych, a więc nie tylko samych silosów czy instalacji transportowych, ale także urządzeń do ważenia produktów pylistych, takich jak mąka, cukier, mleko w proszku itp.

Dzięki zastosowaniu odpowiedniego wyposażenia, ale także dzięki unikatowym zaletom sillosów Spiromatic takich jak izolacyjność termiczna, brak pylenia czy bezpieczeństwo elektrostatyczne, urządzenia oferowane przez Spiromatic są w pełni bezpieczne i spełniają wymagania dyrektywy ATEX. Firma Spiromatic jako pierwsza na świecie, i ciągle jedna z nielicznych, już dawno dostosowała wszystkie swoje produkty do nowych zaostrzonych wymagań bezpieczeństwa i ma prawo do stosowania oznaczenia sprzętu potwierdzającego jego pełną zgodność z dyrektywą ATEX.